Jaisalmer

Misri at Suryagarh Palace

Kahala Phata,
Jaisalmer- Sam- Dhanana Road,
Jaisalmer - 345001. Rajasthan
Contact : 078271 51151

outline